Likwidacja spółki z o.o. - jak przejść przez ten proces?

Likwidacja spółki z o.o. wiąże się z szeregiem formalności. Jakich? To dokładnie określają przepisy prawne (kodeks spółek handlowych)

Likwidacja spółki z o.o. - jak przejść przez ten proces?

Likwidacja spółki z o.o. jest procesem, którego przebieg regulują przepisy prawne. Realizacja go może wymagać wsparcia ze strony prawników (zajmuje się tym np. kancelaria prawna Wrocław).

Krok 1 - Zgłoszenie do sądu rejestrowego i innych urzędów

Pierwszym zadaniem likwidatorów jest zgłoszenie rozpoczęcia likwidacji do sądu rejestrowego, który prowadzi akta rejestrowe spółki. Likwidatorzy mają na to 7 dni od momentu otwarcia likwidacji. Zgłoszenie do sądu rejestrowego skutkuje dodaniem do nazwy spółki oznaczenia „w likwidacji”, usunięciem informacji o członkach zarządu i prokurentach, a także wpisaniem danych likwidatorów oraz sposobu reprezentacji spółki przez nich.

Do sądu rejestrowego należy złożyć:

  • dokumenty potwierdzające rozwiązanie spółki,
  • uchwałę o powołaniu likwidatorów,
  • zgody likwidatorów na pełnienie funkcji,
  • dowód opłaty sądowej za wniosek o wpis otwarcia likwidacji oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (350 zł).

Krok 2 – Likwidatorzy

Likwidatorzy są wskazywani w zgłoszeniu o otwarcie likwidacji składanym w sądzie rejestrowym. Funkcję likwidatorów zazwyczaj pełnią byli członkowie zarządu, których mandaty wygasają z chwilą rozwiązania spółki. Uchwała wspólników może jednak powołać na likwidatorów osoby spoza grona dawnych członków zarządu. Rola likwidatorów jest podobna do roli członków zarządu, z wyjątkiem zakresu kompetencji, który koncentruje się na zakończeniu działalności spółki. Likwidatorzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację.

Krok 3 - Ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Oprócz zgłoszenia otwarcia likwidacji do KRS spółka musi ogłosić otwarcie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jest to ważne, gdyż w ogłoszeniu należy wezwać wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia. Terminu tego nie można skrócić.

Krok 4 – Czynności likwidacyjne

Po wypełnieniu formalnych obowiązków, likwidatorzy mogą przystąpić do czynności likwidacyjnych, czyli zakończenia bieżących spraw spółki, ściągnięcia wierzytelności, wypełnienia zobowiązań i sprzedaży majątku spółki. Likwidatorzy mogą podejmować nowe działania, takie jak zawieranie nowych umów, tylko jeśli służą one zakończeniu spraw będących w toku, na przykład zlecając przeglądy kończących się inwestycji. Celem likwidacji jest sprawne zakończenie działalności spółki, co oznacza, że kompetencje likwidatorów ograniczają się do tego zadania.

Krok 5 – Czas trwania likwidacji

Nie ma określonego czasu trwania likwidacji spółki z o.o., jest on zależny od wielkości działalności spółki, złożoności zobowiązań i liczby wierzycieli. Likwidacja trwa do momentu zakończenia wszystkich czynności likwidacyjnych.

Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Krok 6 – Bilans likwidacyjny

Likwidatorzy mają obowiązek sporządzenia bilansu likwidacyjnego, który jest specjalnym bilansem uwzględniającym wartość zbywczą wszystkich aktywów. Bilans likwidacyjny sporządza się na dzień otwarcia likwidacji. Jeśli likwidacja trwa dłużej, należy sporządzać bilanse na koniec każdego roku kalendarzowego, a po zakończeniu każdego roku likwidacji przedstawiać je wspólnikom.

Krok 7 – Zakończenie działalności

Celem postępowania likwidacyjnego jest zakończenie bieżących spraw spółki, sprzedaż majątku i rozliczenie się z wspólnikami z pozostałego majątku. Wierzyciele, którzy nie zgłosili swoich wierzytelności w terminie trzymiesięcznym lub nie byli znani spółce, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego. Oznacza to, że spółka powinna spłacić swoje długi wobec takich wierzycieli, jeśli zgłoszą się po upływie wyznaczonego czasu.