Policja to nie tylko praca, to styl życia. Jeśli chcesz mieć wpływ na bezpieczeństwo zachęcamy do wstąpienia w szeregi jeleniogórskiej Policji. Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby mogą zgłaszać się do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.

Policja jako pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie,  możliwość stałego rozwoju uposażenie, które na start dla osoby do 26 roku życia wynosi 5 tysięcy złotych, a powyżej 26 roku życia 4600 zł. Ponadto umożliwia poszerzanie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy i zdobycie doświadczenia w różnych dziedzinach, a także prawa emerytalne po 25 latach służby i  nagrody. Bycie policjantem, to nie tylko zawód, ale przede wszystkim służba społeczeństwu.
Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
•    posiadać polskie obywatelstwo,
•    posiadać nieposzlakowaną opinię,
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•    korzystać z pełni praw publicznych,
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•    posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
•    dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Nowo przyjęci policjanci, po zakończeniu szkolenia podstawowego, zasilą szeregi garnizonu jeleniogórskiego.
Najbliższe terminy przyjęć do służby:
•    3 lipca 2023 r.
•    23 sierpnia 2023 r.
•    27 października 2023 r.
•    28 grudnia 2023 r.
Jeleniogórska Policja rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji uzyskasz w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 – telefon 47 87 312 65, 47 87 312 24.Informacje o rekrutacji znajdziesz również na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również  na stronie Komendy Głównej Policji.
Przypominamy, że osoby zainteresowane służbą w Policji mogą skorzystać z zajęć przygotowujących do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Wydziału Doboru i Szkolenia  KWP we Wrocławiu:
•    we wtorki, Wrocław sala sportowa, ul. Kozanowska 69, godzi.11.30,
•    w piątki, Wrocław sala sportowa, ul. Poznańska 14, godz. 12.30.
Udział w zajęciach jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Informacje o miejscach i terminach zajęć(oraz ewentualnych zmianach w tym zakresie)  znajdują się na stronie internetowej KWP we Wrocławiu, w zakładce dotyczącej doboru do służby w Policji.

aspirant Beata Sosulska-Baran